Regulamin sklepu internetowego

z 6 grudnia 2012 roku

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego ks Marek Chrzanowski.

4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ksmarek.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Fundacją a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Fundacja - ZGROMADZENIE MAŁE DZIEŁO BOSKIEJ OPATRZNOŚCI ORIONIŚCI DOM MISYJNY, 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 88

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.ksmarek.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.ksmarek.pl, prowadzony jest przez ZGROMADZENIE MAŁE DZIEŁO BOSKIEJ OPATRZNOŚCI ORIONIŚCI DOM MISYJNY,
Dane adresowe: 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 88, NIP: 8291683573, REGON: 730293126-00027

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Fundacja zastrzega możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1 Aby złożyć zamówienie, należy wybrać pozycje w formularzu zamówienia, zapoznać się z regulaminem oraz po akceptacji regulaminu nacisnąć przycisk „złóż zamówienie”. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji. Po przyjęciu zamówienia do realizacji osoba odpowiedzialna za sklep internetowy skontaktuje się z zamawiającym, przekaże dokładną kwotę do zapłaty (cena oraz doliczone koszty przesyłki według taryfy Poczty Polskiej) oraz poda numer konta bankowego fundacji. Po przelaniu należnej kwoty zamówienie zostanie wysłane.

3.2. Fundacja może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie zamawiania dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu
Internetowego,

3.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Fundacji,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,
a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.ksmarek.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez formularz zamówień deklarując liczbę zamawianych produktów w odpowiednim okienku.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru
Towaru.

4.4. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „złóż zamówienie”.

4.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Fundacją Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, kwotę do zapłaty
wraz z doliczonymi kosztami przesyłki oraz numer konta bankowego, na które trzeba uregulować należność. Wysyłka następuje po zaksięgowaniu należnej kwoty na podanym w potwierdzeniu koncie bankowym.

4.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.8. Zwrotów towarów Fundacja nie przyjmuje, dlatego prosi się o przemyślane zakupy.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty wysyłki są określone w mailu potwierdzającym zamówienie. Koszty wysyłki naliczane są według taryfy Poczty Polskiej.

VI. Postanowienia końcowe
6.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fundacją a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostają najpierw rozwiązywane polubownie. Jeśli to nie skutkuje spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.